Autor: adminLearnGen

LearnGen: Pozvánka k pilotnímu školení pro HR odborníky*ce

LearnGen: Pozvánka k pilotnímu školení pro HR odborníky*ce

ZDARMA

Česká organizace Motion Digital, partnerská strana projektu LearnGen, hledá účastnice a účastníky, kteří by chtěli být součástí pilotního školení a společně tak pomohli vytvořit novou vzdělávací platformu na stránce www.learngen.eu.

Konkrétně hledáme:

Profesionály a profesionálky v oborech HR a Businessu, školitele a školitelky odborného vzdělávání.

OBSAH PILOTNÍHO ŠKOLENÍ

Vybraní účastníci*ice se aktivně zúčastní programu na platformě ZOOM:

v pondělí 4.10. v čase 14.00 – 17.00

a ve středu 6.10. v čase 9.00 – 12.00 h

a absolvují samostudium v délce 5 h v podobě e-learningu na webové platformě projektu v období 1.10. – 8.10. – časové rozložení samostudia je na individuálním rozhodnutí účastnic a účastníků.

Shrnutí struktury školení:

2 x 3 hod kontaktního školení na platformě ZOOM a 5 hod samostudia na platformě (celkem 11 hod).

Závaznou podmínkou školení ZDARMA je vyplnění zpětné vazby:

Po dokončení 11 hod školení účastníci*nice vyplní krátký online dotazník se zpětnou vazbou na obsah školení a na uživatelskou kvalitu platformy. Dotazník je třeba vyplnit nejpozději do 9.10.

Profil účastníka*nice školení:

  • Pracuje v oboru HR nebo businessu a má zájem o téma inkluze a mezigeneračního učení
  • Má možnost se účastnit celého pilotážního modulu (6 hodin online školení a 5 hodin samostudia) a splnit potřebné vstupy a výstupy (vyplnit evaluační dotazník)
  • Je motivovaný*á nově nabyté poznatky v následujícím roce implementovat do své práce v organizacích a tyto výstupy na požádání monitorovat
  • Má základní znalost angličtiny (některá výuková videa určená pro samostudium jsou zatím pouze v aj verzi)

Praktické informace

  • Účast na školení a všechny obdržené materiály jsou ZDARMA
  • Náklady na internetové připojení NEJSOU Z PROJEKTU ÚČASTNÍKŮM*ICÍM HRAZENY
  • Online školení proběhne na platformě Zoom. Odkaz na přihlášení Vám přijde do emailu.

Program je založený na principech neformálního vzdělávání, interkulturního a inkluzivního učení a lidských práv. Naší snahou je aktivní zapojení všech účastníků, přímá komunikace, sdílení zkušeností. Program je koncipován jako vyvážené spojení teoretických podkladů, workshopu, diskusí a dalších interaktivních metod neformálního vzdělávání.

Lektorka

Online školením Vás provede expertka na téma diverzity a mezigeneračního učení v organizacích Margaret Starka.

Margaret má mnohaleté zkušenosti s prací v HR, je mimo jiné certifikovanou koučkou Gallup Global Strength a spoluzakladatelkou organizace BE ID Human, která se zabývá tématy diverzity a inkluze pro HR.

Jdete do toho s námi?

Pokud Vás nabídka zaujala, prosíme o vyplnění následujícího online dotazníku.

Své dotazy pište na tento kontakt:

Jana Kyriakou

jana.kyriakou@motiondigital.eu

www.motion-digital.eu

Facebook: Motion Digital EU

Linkedin: Motion Digital Eu

Mentoring a reverzní mentoring – může pomoci mezigeneračnímu učení nebo prohloubit věkovou diskriminaci?

Mentoring a reverzní mentoring – může pomoci mezigeneračnímu učení nebo prohloubit věkovou diskriminaci?

Ageismus na pracovišti ve světě i v Čechách

Ageismus na pracovišti
ve světě i v Čechách

Co je to ageismus?

Pojem ageismus poprvé použil americký psychiatr Robert Butler v roce 1968 v článku Washington Post v souvislosti se segregační bytovou politikou. V roce 1975 Butler ve své knize „Why Survive? Being Old in America“ pojem rozpracovává a v roce 1979 byl „ageismus“ poprvé zahrnut do slovníku „The American Heritage Dictionary of the English Language“. Původní a dodnes pravděpodobně nejrozšířenější definice ageismu hovoří o procesu systematického stereotypizování a diskriminace lidí pro jejich stáří (Butler 1975). Pojem bývá někdy opisován synonymem „věková diskriminace“ nebo „diskriminace na základě věku“.

Koncept ageismu se pomalu dostává i do českého odborného slovníku. Prvním pokusem o komplexnější představení fenoménu věkové diskriminace v českém kontextu je práce Mgr. Lucie Vidovićové, Ph.D. (2005), která definovala ageismus takto:

 “Ageismus – neboli věková diskriminace je ideologie založená na sdíleném přesvědčení o kvalitativní nerovnosti jednotlivých fází lidského životního cyklu. Projevuje se skrze proces systematické, symbolické i reálné stereotypizace a diskriminace osob a skupin na základě jejich chronologického věku a/nebo na jejich příslušnosti k určité generaci.“

Ageismus na pracovišti

Ageismus – stereotypy, předsudky a diskriminace lidí na základě jejich věku – je všudypřítomný a zažívají jej mladší i starší účastníci trhu práce. Mnoho starších pracovníků čelí ageismu, když hledají nová pracovní místa, možnosti školení a kariérní rozvoj, nebo jsou tlačeni k odchodu do předčasného důchodu v době ekonomické recese. Na individuální úrovni se ukázalo, že ageismus negativně ovlivňuje zdraví a pohodu a může snížit průměrnou délku života až o 7,5 roku.

Ageismus je nákladný jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance a pro společnosti obecně. PricewaterhouseCoopers (PwC) nedávno odhadl, že pokud by členské země Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) zvýšily míru zaměstnanosti osob starších 55 let tak, aby odpovídala míře zaměstnanosti Nového Zélandu (kde je nejvyšší), celkový HDP OECD by se mohl dlouhodobě zvýšit o přibližně 3,5 bilionu USD (PwC 2018).

Pracovní trh v České republice

Vnímání chronologického věku hraje na trhu práce důležitou roli. Průzkum mezi českými dospělými ve věku 18–80 let v roce 2012 ukázal, že mezi těmi, kteří mají pocit, že jejich věk je během jejich pracovního života (79% vzorku v roce 2012) důležitý, většina má pocit, že jejich věk je rozhodujícím faktorem při přijímání nebo propouštění, školení, povýšení nebo když se rozhoduje o výši platu (obrázek níže).

Vnímání stáří na trhu práce, Česká republika

                         Věk nehraje    Věk hraje                                              při náboru         při pro-                 další               povýšení      výše mzdy

    roli                      roli                                                              pouštění         školení

Zdroj: Vidovićová 2008: 169 (for 2003 & 2007); Survey Ageismus 2012 for data for 2012. Reprezentativní vzorek populace v České republice, věk 18 – 80 let.

Výzva Světové zdravotnické organizace

Světová zdravotnická organizace (WHO) vydala v březnu 2021 globální zprávu o Agesimu.

Z této zprávy vyplývá, že jak starší tak mladší dospělí jsou na pracovišti často znevýhodněni a přístup ke specializovanému výcviku a vzdělání s věkem výrazně klesá. Ageismus proti mladým lidem se projevuje v mnoha oblastech, jako je zaměstnanost, zdraví, bydlení a politika, kde jsou hlasy mladých lidí často popírány nebo odmítány.

Zpráva konstatuje, že zásady a zákony, které se zabývají ageismem, vzdělávací aktivity, které zvyšují empatii a vyvracejí mylné představy, a mezigenerační aktivity, které snižují předsudky, pomáhají snižovat ageismus.

WHO vyzývá všechny země a zúčastněné strany, aby využívaly vědecky podložené strategie, zlepšovaly sběr dat a výzkum a spolupracovaly na vytvoření hnutí, které změní způsob, jakým myslíme, cítíme a jednáme ve vztahu k věku a stárnutí, a napomohly  tak pokroku v Dekádě zdravého stárnutí OSN .

 

„Ageismus vůči mladším a starším lidem je převládající, neuznávaný, nenapadnutý a má dalekosáhlé důsledky pro naše ekonomiky a společnosti,“ uvedla Maria-Francesca Spatolisano, náměstkyně generální tajemnice pro koordinaci politiky a meziagenturních záležitostí na oboru hospodářství a sociální věcí. “Společně tomu můžeme zabránit. Připojte se k hnutí a bojujte proti ageismu. “

Autorka: Jana Kyriakou

Zdroje:

 https://www.ageismus.cz/o-ageismu

https://unece.org/fileadmin/DAM/pau/age/Policy_briefs/ECE-WG1-30.pdf

https://www.who.int/news/item/18-03-2021-ageism-is-a-global-challenge-un

Motion Digital, kdo jsme a naše zapojení do projektu LearnGen

Motion Digital, kdo jsme a naše zapojení do projektu LearnGen

Motion Digital je start-up založený v roce 2019 se sídlem v České Republice,  v Praze, v srdci Evropy. Naší misí je obohacovat život lidí v udržitelném prostředí pomocí technologie, exponenciálního růstu a lidského rozvoje se záměrem podporovat lidi v celoživotním vzdělávání pro to, aby mohli vzít svůj život do svých rukou a stát se hybnou silou v systematických změnách s cílem zlepšení kvality života.

 Mezi naše hlavní hodnoty patří:

 Diverzita & Inkluze

 Odpovědnost & Udržitelnost

 Growth Mindset – Růstové myšlení

  Upřímnost & Integrita

V rámci naší mise spolupracujeme s dalšími organizacemi a vzdělávacími institucemi v Evropě s podobným záměrem a podílíme se s nimi na mezinárodních projektech financovaných z fondů Erasmus+ s tématikou wellbeingu, inkluze a udržitelnosti.

Jsme hrdým partnerem mezinárodního konsorcia, které společně pracuje na projektu s názvem LearnGen: Mezigenerační mentoring a vzdělávání na pracovišti. Projekt se zaměřuje na řešení problémů ageismu a sociálního vyloučení na pracovišti, na základě evidované předpojatosti, diskriminace a segregace marginalizovaných pracovníků. Jak pro starší pracovníky, tak pro mladé je třeba rozvíjet nezbytné základní dovednosti k tomu, aby se mohli navzájem od sebe učit. Podle Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) potřebuje 70% pracovníků v EU k plnění svých úkolů alespoň mírné digitální dovednosti. Tyto schopnosti se tak stávají základním kamenem potřebnými pro jejich zaměstnatelnost a kariérní úspěch. To je obzvláště velký problém pro starší zaměstnance (ve věku nad 55 let), kteří čelí diskriminaci v zaměstnání a přístupu ke zboží a službám (podle Eurobarometru z roku 2019 se 40% občanů EU domnívá, že v jejich zemi existuje rozšířená diskriminace na základě věku).

Ve společnosti Motion Digital jsme nadšení, že se můžeme pustit do tohoto projektu a věříme v pozitivní dopad na naši komunitu. Náš tým a naši partneři vypracují a rozšíří školící plán, ke kterému budou mít přístup a který budou moci používat mnozí školitelé, personalisté a další manažeři. Snažíme se tak pomoci starším pracovníkům zmenšit jejich generační propast a zároveň i zlepšit dovednosti mladších zaměstnanců ve snaze podpořit mezigenerační učení pro obě skupiny, posílit jejich postavení a zajistit jejich plynulou integraci na pracovišti.

Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise. Tato publikace odráží pouze názory autora a Komise nenese odpovědnost za jakékoli použití informací v ní obsažených
Číslo projektu: 2020-1-BG01-KA202-079064
Privacy Policy