Ageismus na pracovišti ve světě i v Čechách

Ageismus na pracovišti
ve světě i v Čechách

Co je to ageismus?

Pojem ageismus poprvé použil americký psychiatr Robert Butler v roce 1968 v článku Washington Post v souvislosti se segregační bytovou politikou. V roce 1975 Butler ve své knize „Why Survive? Being Old in America“ pojem rozpracovává a v roce 1979 byl „ageismus“ poprvé zahrnut do slovníku „The American Heritage Dictionary of the English Language“. Původní a dodnes pravděpodobně nejrozšířenější definice ageismu hovoří o procesu systematického stereotypizování a diskriminace lidí pro jejich stáří (Butler 1975). Pojem bývá někdy opisován synonymem „věková diskriminace“ nebo „diskriminace na základě věku“.

Koncept ageismu se pomalu dostává i do českého odborného slovníku. Prvním pokusem o komplexnější představení fenoménu věkové diskriminace v českém kontextu je práce Mgr. Lucie Vidovićové, Ph.D. (2005), která definovala ageismus takto:

 “Ageismus – neboli věková diskriminace je ideologie založená na sdíleném přesvědčení o kvalitativní nerovnosti jednotlivých fází lidského životního cyklu. Projevuje se skrze proces systematické, symbolické i reálné stereotypizace a diskriminace osob a skupin na základě jejich chronologického věku a/nebo na jejich příslušnosti k určité generaci.“

Ageismus na pracovišti

Ageismus – stereotypy, předsudky a diskriminace lidí na základě jejich věku – je všudypřítomný a zažívají jej mladší i starší účastníci trhu práce. Mnoho starších pracovníků čelí ageismu, když hledají nová pracovní místa, možnosti školení a kariérní rozvoj, nebo jsou tlačeni k odchodu do předčasného důchodu v době ekonomické recese. Na individuální úrovni se ukázalo, že ageismus negativně ovlivňuje zdraví a pohodu a může snížit průměrnou délku života až o 7,5 roku.

Ageismus je nákladný jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance a pro společnosti obecně. PricewaterhouseCoopers (PwC) nedávno odhadl, že pokud by členské země Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) zvýšily míru zaměstnanosti osob starších 55 let tak, aby odpovídala míře zaměstnanosti Nového Zélandu (kde je nejvyšší), celkový HDP OECD by se mohl dlouhodobě zvýšit o přibližně 3,5 bilionu USD (PwC 2018).

Pracovní trh v České republice

Vnímání chronologického věku hraje na trhu práce důležitou roli. Průzkum mezi českými dospělými ve věku 18–80 let v roce 2012 ukázal, že mezi těmi, kteří mají pocit, že jejich věk je během jejich pracovního života (79% vzorku v roce 2012) důležitý, většina má pocit, že jejich věk je rozhodujícím faktorem při přijímání nebo propouštění, školení, povýšení nebo když se rozhoduje o výši platu (obrázek níže).

Vnímání stáří na trhu práce, Česká republika

                         Věk nehraje    Věk hraje                                              při náboru         při pro-                 další               povýšení      výše mzdy

    roli                      roli                                                              pouštění         školení

Zdroj: Vidovićová 2008: 169 (for 2003 & 2007); Survey Ageismus 2012 for data for 2012. Reprezentativní vzorek populace v České republice, věk 18 – 80 let.

Výzva Světové zdravotnické organizace

Světová zdravotnická organizace (WHO) vydala v březnu 2021 globální zprávu o Agesimu.

Z této zprávy vyplývá, že jak starší tak mladší dospělí jsou na pracovišti často znevýhodněni a přístup ke specializovanému výcviku a vzdělání s věkem výrazně klesá. Ageismus proti mladým lidem se projevuje v mnoha oblastech, jako je zaměstnanost, zdraví, bydlení a politika, kde jsou hlasy mladých lidí často popírány nebo odmítány.

Zpráva konstatuje, že zásady a zákony, které se zabývají ageismem, vzdělávací aktivity, které zvyšují empatii a vyvracejí mylné představy, a mezigenerační aktivity, které snižují předsudky, pomáhají snižovat ageismus.

WHO vyzývá všechny země a zúčastněné strany, aby využívaly vědecky podložené strategie, zlepšovaly sběr dat a výzkum a spolupracovaly na vytvoření hnutí, které změní způsob, jakým myslíme, cítíme a jednáme ve vztahu k věku a stárnutí, a napomohly  tak pokroku v Dekádě zdravého stárnutí OSN .

 

„Ageismus vůči mladším a starším lidem je převládající, neuznávaný, nenapadnutý a má dalekosáhlé důsledky pro naše ekonomiky a společnosti,“ uvedla Maria-Francesca Spatolisano, náměstkyně generální tajemnice pro koordinaci politiky a meziagenturních záležitostí na oboru hospodářství a sociální věcí. “Společně tomu můžeme zabránit. Připojte se k hnutí a bojujte proti ageismu. “

Autorka: Jana Kyriakou

Zdroje:

 https://www.ageismus.cz/o-ageismu

https://unece.org/fileadmin/DAM/pau/age/Policy_briefs/ECE-WG1-30.pdf

https://www.who.int/news/item/18-03-2021-ageism-is-a-global-challenge-un

Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise. Tato publikace odráží pouze názory autora a Komise nenese odpovědnost za jakékoli použití informací v ní obsažených
Číslo projektu: 2020-1-BG01-KA202-079064
Privacy Policy