Jak na inkluzivní komunikaci v psané, mluvené i vizuální formě

Jaká slova u vás na pracovišti používáte?

Slova mají velkou moc. Je možné, že jste od mala slýchali určité stereotypní fráze spojené s označením určitých lidí, typů těla, barvy pleti či vlasů, zdravotního postižení a také určitých věkových skupin. Často tato označení mají negativní či hanlivou konotaci. Vybavíte si některá tato slova?

Například buřt, vižle, starý páprda, mladý floutek, retard….a to zmiňuji jen pár příkladů. Určitě si vybavíte i jiná slova a označení a možná i intenzivnějšího zabarvení.

Pokud patříte do privilegovaných společenských skupin, jež společenské normy označují za “normální” či žádané, tak vám možná tato označení přišla vtipná a trefná. Pokud však tvarem těla, barvou pleti, zdravotním stavem či věkem vybočujete standardům obdivovaných, stává se z “vtipných” poznámek pro vás urážka, veřejné zahanbení, možná šikana a diskriminace.

Každý člověk si však zaslouží stejný respekt a respektující komunikace je minimum, které každý z nás může udělat. Každý se totiž ze dne na den může z privilegované skupiny ocitnout v té marginalizované. A obzvláště věkovou škálou si projdeme všichni. Mluvme tedy s každým tak, jak bychom chtěli, aby bylo komunikováno s námi samotnými. Nehledě na to (obzvláště však), zda jsme zrovna společensky v privilegiu.

Máte ve firmě nastavený inkluzivní, respektující jazyk?

 

Vizuální komunikace

Stejně tak, jako slova v psané a mluvené formě, působí na každého i vizuální komunikace firmy. Jaké vizuální materiály používáte při vašich prezentacích či v prostředcích marketingu? Jsou v nich zastoupeny například všechny věkové skupiny?

 

V té moderní korektnosti se už ztrácíte?

Ano, v současné době se o diversitě, inkluzi a korektnosti mluví hodně a v různých směrech – v oblastech genderu, sexuality, zdravotních postižení, náboženství, věku. Je normální, že žít ve stereotypech, které jsme se naučili, se zdá být jednodušší. Těch změn ve společnosti je hodně a tak to pro nás může být matoucí a vyčerpávající. Každý z nás by však měl mít společenskou povinnost se dále vzdělávat a vyvinout určitou snahu přizpůsobit se době. Svět, věda a naše znalosti se stále vyvíjí. To, co bylo standardní, či dokonce pokrokové před několika lety, už teď může být úplně jinak. Přírodní, sociální i humanitní vědy přicházejí se stále novými znalostmi a výzkumy.

Každá změna je samozřejmě postupná, ze začátku to může být pro naše zajeté koleje nepříjemné a vyčerpávající. Buďme tedy na sebe vlídní a nekritizujme sebe ani druhé, že všechny ty stereotypní či diskriminující poznámky hned nepochytíme a nezměníme. Ale nebuďme pasivní v tom, že se v oblasti inkluzivní komunikace nebudeme vzdělávat.

 

Lehko se to řekne, ale jak tedy na inkluzivní komunikaci?

Generální sekretariát Evropské unie vydal v roce 2018 příručku inkluzivní komunikace. Zde je krátká citace z této příručky:

Účelem tohoto dokumentu je poskytnout vodítka k používání jazykových a vizuálních prostředků a s odkazem na českou jazykovou praxi nabídnout příklady použitelné v pracovním prostředí generálního sekretariátu Rady.

Cílem je pomoci uživatelům českého jazyka, aby se v komunikaci vyvarovali bezděčného používání diskriminačních prvků.

Komunikace má velkou moc. Jejím prostřednictvím se formují naše postoje, vnímání a chování a zrcadlí se v ní svět, v němž chceme žít a pracovat.

Slova a obrazy mají svou váhu. Budeme-li totiž opomíjet názory a východiska, jež naši volbu jazykových a vizuálních prostředků ovlivňují, může komunikace nabýt diskriminační povahy.

Jazyk se neustále mění: slova se vyvíjejí a způsob, jakým je používáme, by se měl vyvíjet spolu s nimi. Genderově neutrální a nepředpojaté vyjadřování nám může pomoci překonat zastaralé představy o mužích, ženách, osobách s postižením a dalších skupinách osob ve společnosti.

V příručce najdete příklady toho, jak oslovovat a mluvit například o neheterosexuálních osobách či o starších, nebo zdravotně postižených osobách. Příručka má 16 stánek a je velmi přehledně a graficky zpracována. Věříme, že se hodí nejen na vaše pracoviště, ale i do vašich soukromých životů.

Projekt LearnGen

Připomínáme,  že projekt LearnGen, jehož jsme partnerem, také nabízí mnoho edukativních materiálů k tématu věkové diskriminace a stereotypů a různé metody zavádění inkluze a mezigeneračního učení na pracovišti. Již nyní na webu a e-learningové platformě  LearnGen můžete nalézt mnoho materiálů zdarma.

Chcete-li se o projektu dozvědět více, nebo se zúčastnit dalších projektových školení, sledujte Facebookovou stránku projektu LearnGen i Motion Digital. Nebo napište vedoucí projektu LearnGen za Českou republiku Janě Kyriakou: jana.kyriakou@motiondigital.eu.

 

 

  1. 1. 2022

Autorka: Jana Kyriakou, Motion Digital

Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise. Tato publikace odráží pouze názory autora a Komise nenese odpovědnost za jakékoli použití informací v ní obsažených
Číslo projektu: 2020-1-BG01-KA202-079064
Privacy Policy