Věková rozmanitost na pracovišti je výhoda, nikoliv problém

Věková rozmanitost na pracovišti je výhoda, nikoliv problém

Pilotní školení mezigeneračního kurikula

Ve dnech 4. a 6. 10. proběhlo pilotní školení prvních vzdělávacích materiálů projektu LearnGen. Díky tomu, že jsme školení uskutečnili online, účastníci a účastnice se mohli připojit bez cestovních nákladů z různých koutů České republiky.  Připojili se odbornice a odborníci na HR, kariéroví poradci a koučky a další školitelé a školitelky v oboru práce s lidmi.

Detailně připravené materiály projektu, na kterých pracovalo celé odborné mezinárodní konsorcium, zahrnovaly nejen vysvětlení základních pojmů jako je ageismus, věková diskriminace, věková diverzita, inkluze, mentoring a reverzní mentoring, ale také strategie, jak v organizacích s těmito elementy přesně pracovat. Všechny materiály jsou umístěné na digitální e-learningové platformě a její uživatelskou kvalitu jsme pilotním školením také chtěli otestovat.

Školením a všemi materiály provedla zúčastněné skvělá Margaret Starka, zkušená manažerka a školitelka právě v oboru inkluze, diverzity a mezigeneračního mentoringu na pracovišti.

Největším přínosem však kromě vzdělávacích materiálů byly Margaretiny postřehy z praxe, konkrétní tipy jak pracovat v organizaci s věkovou diskriminací, s předsudky a jak zavádět mezigenerační mentoring.

Zde je pár perliček, které nám a účastníkům od Margarety utkvěly nejvíce v paměti:

 • vnímejte věkovou rozmanitost jako příležitost, nikoli jako problém
 • vzhledem k tomu, že populace EU stárne, není motivace organizací zaměřit se na age management volbou, ale nutností
 • věková diskriminace se děje i vůči mladým lidem
 • age management a programy mentoringu pro lidi plánujte společně s lidmi
 • když ve firmě analyzujete vzdělávací potřeby lidí, ptejte se také na styly učení (někdo se lépe učí samostudiem, četbou, někdo potřebuje individuálního mentora, někdo se lépe učí ve skupině apod.)
 • na školení lidí a mentoring je třeba pohlížet z mnoha úhlů pohledu – místo použití termínu dvě strany jedné mince použijte termín mnoho stran/úhlů diamantu
 • inspirace pro vzdělávací programy na téma věkové diverzity lze nalézt ve statistikách, datech a dalších studijních materiálech, ale také v každodenním životě – můžeme se učit například z interakce s mladšími nebo staršími členy našich rodin a komunit, od našich dětí či babiček

Co dál?

Děkujeme všem zúčastněným za zpětnou vazbu na obsah materiálů i na to, jak se jim pracovalo s e-learninovou platformou. Nyní ladíme všechny detaily tak, aby se všem profesionálům, kteří se o toto téma zajímají, s platformou pracovalo co nejlépe. Aby platforma sloužila jako úložiště cenných informací i dokumentů, které si můžete ZDARMA stáhnout a upravit pro potřeby vašeho vlastního školení či vaší vlastní organizace. E-learningová platforma je již veřejně přístupná, i když její obsah a funkčnost stále vylepšujeme. Můžete se na ni podívat ZDE.

Připravujeme také další sadu vzdělávacích materiálů a další školení, které bude již zaměřené na to, jak konkrétně vyškolit a podpořit mladší a starší pracovníky ve vzájemném mentoringu. 

Máte zájem se s námi vzdělávat a podpořit projekt?

Sledujte Facebookovou stránku projektu LearnGen i Motion Digital. Nebo napište vedoucí projektu LearnGen za Českou republiku Janě Kyriakou: jana.kyriakou@motiondigital.eu.

 1. 11. 2021

Autorka: Jana Kyriakou, Motion Digital

LearnGen: Pozvánka k pilotnímu školení pro HR odborníky*ce

LearnGen: Pozvánka k pilotnímu školení pro HR odborníky*ce

ZDARMA

Česká organizace Motion Digital, partnerská strana projektu LearnGen, hledá účastnice a účastníky, kteří by chtěli být součástí pilotního školení a společně tak pomohli vytvořit novou vzdělávací platformu na stránce www.learngen.eu.

Konkrétně hledáme:

Profesionály a profesionálky v oborech HR a Businessu, školitele a školitelky odborného vzdělávání.

OBSAH PILOTNÍHO ŠKOLENÍ

Vybraní účastníci*ice se aktivně zúčastní programu na platformě ZOOM:

v pondělí 4.10. v čase 14.00 – 17.00

a ve středu 6.10. v čase 9.00 – 12.00 h

a absolvují samostudium v délce 5 h v podobě e-learningu na webové platformě projektu v období 1.10. – 8.10. – časové rozložení samostudia je na individuálním rozhodnutí účastnic a účastníků.

Shrnutí struktury školení:

2 x 3 hod kontaktního školení na platformě ZOOM a 5 hod samostudia na platformě (celkem 11 hod).

Závaznou podmínkou školení ZDARMA je vyplnění zpětné vazby:

Po dokončení 11 hod školení účastníci*nice vyplní krátký online dotazník se zpětnou vazbou na obsah školení a na uživatelskou kvalitu platformy. Dotazník je třeba vyplnit nejpozději do 9.10.

Profil účastníka*nice školení:

 • Pracuje v oboru HR nebo businessu a má zájem o téma inkluze a mezigeneračního učení
 • Má možnost se účastnit celého pilotážního modulu (6 hodin online školení a 5 hodin samostudia) a splnit potřebné vstupy a výstupy (vyplnit evaluační dotazník)
 • Je motivovaný*á nově nabyté poznatky v následujícím roce implementovat do své práce v organizacích a tyto výstupy na požádání monitorovat
 • Má základní znalost angličtiny (některá výuková videa určená pro samostudium jsou zatím pouze v aj verzi)

Praktické informace

 • Účast na školení a všechny obdržené materiály jsou ZDARMA
 • Náklady na internetové připojení NEJSOU Z PROJEKTU ÚČASTNÍKŮM*ICÍM HRAZENY
 • Online školení proběhne na platformě Zoom. Odkaz na přihlášení Vám přijde do emailu.

Program je založený na principech neformálního vzdělávání, interkulturního a inkluzivního učení a lidských práv. Naší snahou je aktivní zapojení všech účastníků, přímá komunikace, sdílení zkušeností. Program je koncipován jako vyvážené spojení teoretických podkladů, workshopu, diskusí a dalších interaktivních metod neformálního vzdělávání.

Lektorka

Online školením Vás provede expertka na téma diverzity a mezigeneračního učení v organizacích Margaret Starka.

Margaret má mnohaleté zkušenosti s prací v HR, je mimo jiné certifikovanou koučkou Gallup Global Strength a spoluzakladatelkou organizace BE ID Human, která se zabývá tématy diverzity a inkluze pro HR.

Jdete do toho s námi?

Pokud Vás nabídka zaujala, prosíme o vyplnění následujícího online dotazníku.

Své dotazy pište na tento kontakt:

Jana Kyriakou

jana.kyriakou@motiondigital.eu

www.motion-digital.eu

Facebook: Motion Digital EU

Linkedin: Motion Digital Eu

Mentoring a reverzní mentoring – může pomoci mezigeneračnímu učení nebo prohloubit věkovou diskriminaci?

Mentoring a reverzní mentoring – může pomoci mezigeneračnímu učení nebo prohloubit věkovou diskriminaci?

 • 1
 • 2

Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise. Tato publikace odráží pouze názory autora a Komise nenese odpovědnost za jakékoli použití informací v ní obsažených
Číslo projektu: 2020-1-BG01-KA202-079064
Privacy Policy