O projektu

O projektu

Cíle a záměry projektu

Výstupy projektu

Metodologie

Partneři projektu


V roce 2017 představila Evropská komise strategii inkluze a rozmanitosti, která má podpořit rovné pracovní příležitosti pro věkově starší i mladší zaměstnance. LearnGen si vzal tuto strategii za své a vznikl tak projekt, který se zaměřuje na boj proti segregaci, diskriminaci a sociálnímu vyloučení marginalizovaných pracovníků.

LearnGen si klade za cíl rozvíjet dovednosti v obou skupinách pracovníků tak, aby se od sebe mohli navzájem učit a tím se stali méně zranitelnými vůči profesionálním výzvám a požadavkům doby. Díky implementaci inovativních postupů na organizační úrovni dostanou starší pracovníci možnost mentorovat své mladší kolegy v oblastech, jako jsou strategické a kritické myšlení a řešení problémů. Mladší pracovníci pak pomohou starším kolegům rozvinout jejich digitální a mediální gramotnost.

1. Podpořit starší i mladší pracovníky při rozvíjení základních dovedností nezbytných pro vzájemné učení se a vzdělávání
2. Zlepšit spolupráci, znalosti, přístup ke školení a kvalifikacím pro všechny
3. Podpořit manažery a školitele malých a středních podniků při navrhování, implementaci a monitorování účinných strategií a postupů podporujících začleňování
4. Budovat kompetence manažerů a školitelů při navrhování vzdělávacích programů pro peer-to-peer mentoring
5. Překonat nesoulad dovedností u zaměstnanců

1. Kurikulum pro mezigenerační vzdělávání
2. Školení pro zaměstnance vyškolené k tomu, aby se stali mentory
3. E-learningová platforma a další otevřené vzdělávací zdroje

1. Kurikulum pro mezigenerační vzdělávání
Obsah školení zahrnuje následujících 6 modulů:

• Modul 1. Úvod do mezigeneračního učení
• Modul 2. Analýza k identifikaci potřeb mezigeneračního učení v podnikání
• Modul 3. Návrhy strategií pro manažery, HR profesionály, poskytovatele odborného vzdělávání a přípravy pro snižování ageismu a sociálního vyloučení na pracovišti
• Modul 4. Implementace, monitoring a hodnocení výše uvedených strategií
• Modul 5. Kurikulum pro mentory a studijní materiály
• Modul 6. Implementace, monitoring a hodnocení vzdělávacího programu

Kurikulum odpovídá 18 hodinám kombinovaného studia. Hlavním výstupem modulů bude návrh strategického dokumentu a návrh programu integrující digitální nástroje a podporu pro manažery, školitele a personalisty. Pro manažery, HR profesionály a lektory bude připraven 8hodinový workshop doplněný o 5 hodin online samostudia. Samostatné/ skupinové studium bude zahrnovat živou online výuku a volitelně i další osobní setkání s lektory programu. Na konci se bude konat 5hodinový workshop, během kterého účastníci představí své návrhy a strategie připravené na míru pro své podniky či podnikání.

2. Školení pro zaměstnance k tomu, aby se stali mentory
Obsah školení zahrnuje následující 4 moduly:

• Modul 1. Principy a techniky mentoringu a reverzního mentoringu
• Modul 2. Přehled kompetencí a příklady dovedností metora
• Modul 3. Modelové scénáře pro nácvik rolí mentor–mentorovaný
• Modul 4. Použití digitálních nástrojů pro práci s různými věkovými skupinami zaměstnanců

Učební plán odpovídá celkem 40 hodinám kombinovaného studia. Hlavním výstupem modulů bude návrh strategického dokumentu a návrh programu s použitím digitálních nástrojů zohledňujících málo kvalifikované a jinak znevýhodněné zaměstnance různých věkových skupin.

 • BRCCI

  BRCCI – BULHARSKO-RUMUNSKÁ OBCHODNÍ A PRŮMYSLOVÁ KOMORA / BULHARSKO

  www.brcci.eu
  Bulharsko-rumunská obchodní a průmyslová komora byla založena v roce 2003. Jedná se o specializovanou organizaci zaměřenou na rozvoj podnikání v Bulharsku a Rumunsku. Komora realizuje aktivity a projekty v oblasti podpory podnikání, cestovního ruchu, ochrany životního prostředí, inovací, bioenergie, odborného vzdělávání a přípravy. Vytváří studie trhu, mimo jiné ve vztahu k postojům k ekonomickým činnostem, analýzy odvětví s potenciálem rozvoje, specializovaných služeb a zprostředkování pro prezentaci bulharského podnikání v Rumunsku a rumunského v Bulharsku prostřednictvím specializovaných obchodních jednání, školení a seminářů na aktuální témata hospodářského života a mnoho dalších. Spolu s institucemi a mezinárodními organizacemi spolupracuje na společných projektech pro výměnu zkušeností a na tématech společného zájmu souvisejících s rozvojem Podunají.
 • FIPL

  FIPL – FUTURE IN PERSPECTIVE LIMITED / IRSKO

  www.futureinperspective.com
  Future In Perspective Limited (FIP) je soukromá společnost působící v oblasti rozvoje mládeže, vzdělávání dospělých, odborného vzdělávání, E-learningu, digitálních médií a sociálního začlenění. Společnost se specializuje na vývoj inovativních vzdělávacích materiálů a výukových programů, specificky zaměřených na poskytovatele vzdělávacích programů. Společnost se věnuje převážně řešení potřeb u osob na okraji společnosti, u nichž selhalo tradiční vzdělávání. FIP klade zvláštní důraz na vyvíjení způsobů a cest samostudia a podpory samostatného vzdělávání „Free Agent Learners“. K tomu využívá nejnovější technologie rozvíjející dovednosti profesionálů a dobrovolníků pracujících s mládeží. Cílové skupině mládeže tak pomáhá skrze kombinované formy studia rozvíjet jejich klíčové kompetence v jedinečných podmínkách.
 • MINDSHIFT

  MINDSHIFT / PORTUGALSKO

  www.mindshift.pt
  Mindshift Talent Advisory je začínající startup založený v roce 2016 v Lisabonu s výrazným zaměřením na digitální transformaci v oblasti HR. Mindshift funguje na národní i mezinárodní úrovni a kombinuje poskytování kvalitních služeb s digitálními odborníky, technologiemi, gamifikací, poradenstvím a kreativitou, což společnostem umožňuje posilovat jejich pracovní sílu, inovovat a být lídry na trhu.
 • CARDET

  CARDET/ KYPR

  www.cardet.org
  CARDET je jedním z předních výzkumných a vývojových center ve středomořském regionu s globálními odbornými znalostmi v oblasti navrhování a implementace projektů, budování kapacit, odborného vzdělávání a přípravy a E-learningu. CARDET je nezávisle napojen na univerzity a instituce z celého světa, jako jsou Yale University, University of Nicosia a International Council of Educational Media.
 • Motion Digital s.r.o. / CZECH REPUBLIC

  Motion Digital s.r.o. / CZECH REPUBLIC

  www.motion-digital.eu

  Motion Digital je startup založený v roce 2019 se sídlem v České republice. Jeho misí je obohacovat život lidí v udržitelném prostředí pomocí technologií, exponenciálního růstu a lidského rozvoje. Záměrem je podporovat lidi v celoživotním vzdělávání tak, aby vzali svůj život do svých rukou a stali se hybnou silou v systematických změnách s cílem zlepšit kvalitu života.

  Mezi hlavní hodnoty patří:

  • diverzita & inkluze
  • odpovědnost & udržitelnost
  • Growth Mindset – růstové myšlení
  • upřímnost & integrita

  V rámci své mise spolupracuje s dalšími organizacemi a vzdělávacími institucemi v Evropě s podobným záměrem a podílí se s nimi na mezinárodních projektech financovaných z fondů Erasmus+ s tématikou wellbeingu, inkluze a udržitelnosti.

 • INSTITUTE OF DEVELOPMENT / CYPRUS

  INSTITUTE OF DEVELOPMENT / KYPR

  www.iodevelopment.eu
  Institute of Development (Institut pro rozvoj) byl založen v roce 2003. Provádí výzkum a nabízí školení a konzultace týkající se společenských a organizačních výzev. Jeho vizí je přispívat ke zlepšování kvality života společnosti prostřednictvím neustálého rozvoje jednotlivce, rodiny, lidských zdrojů v oblastech podnikání a vzdělávacích organizací. Zaměřuje se na podporu pozitivního názoru na životní a pracovní zkušenosti, zvýšení kreativity, odolnosti, dobrých životních podmínek, zapojení a celkového výkonu jednotlivců i organizací.
 • EUROTRAINING EDUCATIONAL ORGANIZATION

  EUROTRAINING EDUCATIONAL ORGANIZATION / ŘECKO

  www.eurotraining.gr
  ΕUROTraining je vzdělávací organizace celostátního rozsahu se specializací na odvětví nových technologií a ICT, podnikání, finančního managementu, cestovního ruchu, umění a kultury, energetiky, zemědělství a akvakultury. EUROtraining cílí na potřeby podniků, orgánů a organizací ve veřejném i soukromém sektoru. Zaměřuje se na pracovní potenciál trhu, speciálně na nezaměstnané, nově příchozí zaměstnance, osoby se zdravotním postižením, podnikatele, absolventy středních a vysokých škol. Klíčovými aktivitami jsou moderní programy odborného vzdělávání (kombinované učení s využitím ICT), webové systémy pro řízení učení, semináře školení lidských zdrojů, semináře.

O projektu


V roce 2017 představila Evropská komise strategii inkluze a rozmanitosti, která má podpořit rovné pracovní příležitosti pro věkově starší i mladší zaměstnance. LearnGen si vzal tuto strategii za své a vznikl tak projekt, který se zaměřuje na boj proti segregaci, diskriminaci a sociálnímu vyloučení marginalizovaných pracovníků.

LearnGen si klade za cíl rozvíjet dovednosti v obou skupinách pracovníků tak, aby se od sebe mohli navzájem učit a tím se stali méně zranitelnými vůči profesionálním výzvám a požadavkům doby. Díky implementaci inovativních postupů na organizační úrovni dostanou starší pracovníci možnost mentorovat své mladší kolegy v oblastech, jako jsou strategické a kritické myšlení a řešení problémů. Mladší pracovníci pak pomohou starším kolegům rozvinout jejich digitální a mediální gramotnost.

Cíle a záměry projektu


1. Podpořit starší i mladší pracovníky při rozvíjení základních dovedností nezbytných pro vzájemné učení se a vzdělávání
2. Zlepšit spolupráci, znalosti, přístup ke školení a kvalifikacím pro všechny
3. Podpořit manažery a školitele malých a středních podniků při navrhování, implementaci a monitorování účinných strategií a postupů podporujících začleňování
4. Budovat kompetence manažerů a školitelů při navrhování vzdělávacích programů pro peer-to-peer mentoring
5. Překonat nesoulad dovedností u zaměstnanců

Výstupy projektu


1. Kurikulum pro mezigenerační vzdělávání
2. Školení pro zaměstnance vyškolené k tomu, aby se stali mentory
3. E-learningová platforma a další otevřené vzdělávací zdroje

Metodologie


1. Kurikulum pro mezigenerační vzdělávání
Obsah školení zahrnuje následujících 6 modulů:

• Modul 1. Úvod do mezigeneračního učení
• Modul 2. Analýza k identifikaci potřeb mezigeneračního učení v podnikání
• Modul 3. Návrhy strategií pro manažery, HR profesionály, poskytovatele odborného vzdělávání a přípravy pro snižování ageismu a sociálního vyloučení na pracovišti
• Modul 4. Implementace, monitoring a hodnocení výše uvedených strategií
• Modul 5. Kurikulum pro mentory a studijní materiály
• Modul 6. Implementace, monitoring a hodnocení vzdělávacího programu

Kurikulum odpovídá 18 hodinám kombinovaného studia. Hlavním výstupem modulů bude návrh strategického dokumentu a návrh programu integrující digitální nástroje a podporu pro manažery, školitele a personalisty. Pro manažery, HR profesionály a lektory bude připraven 8hodinový workshop doplněný o 5 hodin online samostudia. Samostatné/ skupinové studium bude zahrnovat živou online výuku a volitelně i další osobní setkání s lektory programu. Na konci se bude konat 5hodinový workshop, během kterého účastníci představí své návrhy a strategie připravené na míru pro své podniky či podnikání.

2. Školení pro zaměstnance k tomu, aby se stali mentory
Obsah školení zahrnuje následující 4 moduly:

• Modul 1. Principy a techniky mentoringu a reverzního mentoringu
• Modul 2. Přehled kompetencí a příklady dovedností metora
• Modul 3. Modelové scénáře pro nácvik rolí mentor–mentorovaný
• Modul 4. Použití digitálních nástrojů pro práci s různými věkovými skupinami zaměstnanců

Učební plán odpovídá celkem 40 hodinám kombinovaného studia. Hlavním výstupem modulů bude návrh strategického dokumentu a návrh programu s použitím digitálních nástrojů zohledňujících málo kvalifikované a jinak znevýhodněné zaměstnance různých věkových skupin.

Partneři projektu


 • BRCCI

  BRCCI – BULHARSKO-RUMUNSKÁ OBCHODNÍ A PRŮMYSLOVÁ KOMORA / BULHARSKO

  www.brcci.eu
  Bulharsko-rumunská obchodní a průmyslová komora byla založena v roce 2003. Jedná se o specializovanou organizaci zaměřenou na rozvoj podnikání v Bulharsku a Rumunsku. Komora realizuje aktivity a projekty v oblasti podpory podnikání, cestovního ruchu, ochrany životního prostředí, inovací, bioenergie, odborného vzdělávání a přípravy. Vytváří studie trhu, mimo jiné ve vztahu k postojům k ekonomickým činnostem, analýzy odvětví s potenciálem rozvoje, specializovaných služeb a zprostředkování pro prezentaci bulharského podnikání v Rumunsku a rumunského v Bulharsku prostřednictvím specializovaných obchodních jednání, školení a seminářů na aktuální témata hospodářského života a mnoho dalších. Spolu s institucemi a mezinárodními organizacemi spolupracuje na společných projektech pro výměnu zkušeností a na tématech společného zájmu souvisejících s rozvojem Podunají.
 • FIPL

  FIPL – FUTURE IN PERSPECTIVE LIMITED / IRSKO

  www.futureinperspective.com
  Future In Perspective Limited (FIP) je soukromá společnost působící v oblasti rozvoje mládeže, vzdělávání dospělých, odborného vzdělávání, E-learningu, digitálních médií a sociálního začlenění. Společnost se specializuje na vývoj inovativních vzdělávacích materiálů a výukových programů, specificky zaměřených na poskytovatele vzdělávacích programů. Společnost se věnuje převážně řešení potřeb u osob na okraji společnosti, u nichž selhalo tradiční vzdělávání. FIP klade zvláštní důraz na vyvíjení způsobů a cest samostudia a podpory samostatného vzdělávání „Free Agent Learners“. K tomu využívá nejnovější technologie rozvíjející dovednosti profesionálů a dobrovolníků pracujících s mládeží. Cílové skupině mládeže tak pomáhá skrze kombinované formy studia rozvíjet jejich klíčové kompetence v jedinečných podmínkách.
 • MINDSHIFT

  MINDSHIFT / PORTUGALSKO

  www.mindshift.pt
  Mindshift Talent Advisory je začínající startup založený v roce 2016 v Lisabonu s výrazným zaměřením na digitální transformaci v oblasti HR. Mindshift funguje na národní i mezinárodní úrovni a kombinuje poskytování kvalitních služeb s digitálními odborníky, technologiemi, gamifikací, poradenstvím a kreativitou, což společnostem umožňuje posilovat jejich pracovní sílu, inovovat a být lídry na trhu.
 • CARDET

  CARDET/ KYPR

  www.cardet.org
  CARDET je jedním z předních výzkumných a vývojových center ve středomořském regionu s globálními odbornými znalostmi v oblasti navrhování a implementace projektů, budování kapacit, odborného vzdělávání a přípravy a E-learningu. CARDET je nezávisle napojen na univerzity a instituce z celého světa, jako jsou Yale University, University of Nicosia a International Council of Educational Media.
 • Motion Digital s.r.o. / CZECH REPUBLIC

  Motion Digital s.r.o. / CZECH REPUBLIC

  www.motion-digital.eu

  Motion Digital je startup založený v roce 2019 se sídlem v České republice. Jeho misí je obohacovat život lidí v udržitelném prostředí pomocí technologií, exponenciálního růstu a lidského rozvoje. Záměrem je podporovat lidi v celoživotním vzdělávání tak, aby vzali svůj život do svých rukou a stali se hybnou silou v systematických změnách s cílem zlepšit kvalitu života.

  Mezi hlavní hodnoty patří:

  • diverzita & inkluze
  • odpovědnost & udržitelnost
  • Growth Mindset – růstové myšlení
  • upřímnost & integrita

  V rámci své mise spolupracuje s dalšími organizacemi a vzdělávacími institucemi v Evropě s podobným záměrem a podílí se s nimi na mezinárodních projektech financovaných z fondů Erasmus+ s tématikou wellbeingu, inkluze a udržitelnosti.

 • INSTITUTE OF DEVELOPMENT / CYPRUS

  INSTITUTE OF DEVELOPMENT / KYPR

  www.iodevelopment.eu
  Institute of Development (Institut pro rozvoj) byl založen v roce 2003. Provádí výzkum a nabízí školení a konzultace týkající se společenských a organizačních výzev. Jeho vizí je přispívat ke zlepšování kvality života společnosti prostřednictvím neustálého rozvoje jednotlivce, rodiny, lidských zdrojů v oblastech podnikání a vzdělávacích organizací. Zaměřuje se na podporu pozitivního názoru na životní a pracovní zkušenosti, zvýšení kreativity, odolnosti, dobrých životních podmínek, zapojení a celkového výkonu jednotlivců i organizací.
 • EUROTRAINING EDUCATIONAL ORGANIZATION

  EUROTRAINING EDUCATIONAL ORGANIZATION / ŘECKO

  www.eurotraining.gr
  ΕUROTraining je vzdělávací organizace celostátního rozsahu se specializací na odvětví nových technologií a ICT, podnikání, finančního managementu, cestovního ruchu, umění a kultury, energetiky, zemědělství a akvakultury. EUROtraining cílí na potřeby podniků, orgánů a organizací ve veřejném i soukromém sektoru. Zaměřuje se na pracovní potenciál trhu, speciálně na nezaměstnané, nově příchozí zaměstnance, osoby se zdravotním postižením, podnikatele, absolventy středních a vysokých škol. Klíčovými aktivitami jsou moderní programy odborného vzdělávání (kombinované učení s využitím ICT), webové systémy pro řízení učení, semináře školení lidských zdrojů, semináře.

Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise. Tato publikace odráží pouze názory autora a Komise nenese odpovědnost za jakékoli použití informací v ní obsažených
Číslo projektu: 2020-1-BG01-KA202-079064
Privacy Policy