• Αρχική
  • news
  • Αποτελεσματικές Στρατηγικές για την Ισότιμη διαχείριση των Ηλικιακών Ομάδων στο Εργασιακό Πλαίσιο

Αποτελεσματικές Στρατηγικές για την Ισότιμη διαχείριση των Ηλικιακών Ομάδων στο Εργασιακό Πλαίσιο

Αποτελεσματικές Στρατηγικές για την Ισότιμη διαχείριση των Ηλικιακών Ομάδων στο Εργασιακό Πλαίσιο

Δελτίο Τύπου στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Έργου «LearnGen» – διαγενεαλογική ανταλλαγή γνώσεων και δημιουργία ίσων ευκαιριών μάθησης και επαγγελματικής ανέλιξης

Κεντρικός άξονας του Έργου LearnGen, είναι η δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού που θα έχει ως πρωτεύοντα στόχο την ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού. Κύριο μέλημα του LearnGen, είναι η ενίσχυση δεξιοτήτων και γνώσεων των νεαρών επαγγελματιών (18-24) και των μεγαλύτερων σε ηλικία επαγγελματιών (55+) – δύο ηλικιακές ομάδες που τείνουν να είναι πιο ευάλωτες σε θέματα που αφορούν την εξεύρεση εργασίας ή την διατήρηση κάποιου επαγγελματικού πόστου μακροπρόθεσμα.

Πιο κάτω παρατίθενται μερικές προτάσεις που με τις απαραίτητες τροποποιήσεις δύναται να ενσωματωθούν στις πολιτικές του ενίοτε οργανισμού / εργασιακού χώρου για την διασφάλιση της ισότιμη διαχείριση των μεγαλύτερων σε ηλικία επαγγελματιών:

Εξάλειψη στερεοτύπων

Το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα εργασιακό περιβάλλον φιλικό προς την ηλικία και να εξαλείψει τυχόν διακρίσεις λόγω ηλικίας στο χώρο εργασίας. Πολλές φορές, τα ΜΜΕ, οι νεότεροι εργαζόμενοι ακόμα και τα ίδια τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, δημιουργούν εμπόδια και στερεότυπα που έχουν να κάνουν κυρίως, με την ικανότητα των μεγαλύτερων εργαζομένων όπως «δυσκολία να προσαρμοστούν στις αλλαγές», «δύσκολο να εκπαιδευτούν», «δεν ακολουθούν οδηγίες από νεότερους», «αργοί», τα οποία όμως δεν επιβεβαιώνονται από επιστημονικά ευρήματα. Κατά συνέπεια, αυτό λειτουργεί και ως αυτο-εκπληρούμενη προφητεία μειώνοντας την παρακίνηση, την αυτοεκτίμηση και την παραγωγικότητα, αφού και οι ίδιοι δεν προσπαθούν να αποδώσουν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους. Επομένως, είναι εξαιρετικά σημαντικό να προσπαθούν οι Διευθυντές/τριες Ανθρώπινου Δυναμικού να εξαλείφουν τυχόν στερεότυπα που υπάρχουν για τους ώριμους εργαζομένους, ώστε να μπορούν να μεταδώσουν την ίδια θετική στάση προς το υπόλοιπο προσωπικό, προωθώντας τον σεβασμό και την συμπεριληπτική κουλτούρα, πολιτικές κατά των διακρίσεων και αντιστοιχώντας τις αρμοδιότητες με τις πραγματικές ικανότητες.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή του παρόντος δικτυακού τόπου δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνο των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν.
Αριθμός έργου: 2020-1-BG01-KA202-079064
Privacy Policy