Σχετικά με την ιστοσελίδα

Επισκόπηση έργου

Στόχοι και σκοποί

Πνευματικά παραδοτέα

Μεθοδολογία

Εταίροι


Το Ευρωπαϊκό Έργο LearnGen αποσκοπεί στην εξάλειψη του διαχωρισμού, των διακρίσεων και του κοινωνικού αποκλεισμού των περιθωριοποιημένων εργαζομένων. Η Επιτροπή της ΕΕ ανακοίνωσε το 2017 ότι θέτει σε εφαρμογή μία νέα στρατηγική που προωθεί την ένταξη και την αποδοχή στη διαφορετικότητα και υπερασπίζεται τα δικαιώματα των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας στην πρόσβαση στις ίδιες επαγγελματικές ευκαιρίες εργασίας με τους νεαρότερους.

Το LearnGen έχει ως κύριο μέλημά του την  ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των δύο ομάδων εργαζομένων μέσα από την αλληλο-διδασκαλία και την αμφίδρομη μάθηση, καθιστώντας τους έτσι λιγότερο ευάλωτους σε επικείμενες προκλήσεις που δύναται να προκύψουν στον επαγγελματικό χώρο και έχοντας ως αποτέλεσμα την εφαρμογή νέων καινοτόμων πρακτικών σε οργανωσιακό επίπεδο. Συγκεκριμένα οι μεγαλύτεροι σε ηλικία εργαζόμενοι καλούνται να καθοδηγήσουν τους νεαρότερους σε δεξιότητες όπως ο σχεδιασμός στρατηγικής, η κριτική σκέψη και η επίλυση προβλημάτων. Αντίστοιχα οι νεαρότεροι σε ηλικία εργαζόμενοι θα καθοδηγήσουν τους μεγαλύτερους ώστε να αποκτήσουν εξοικείωση με τα ψηφιακά μέσα. 

1. Παροχή στήριξης των μεγαλύτερων και νεαρότερων σε ηλικία εργαζομένων, ώστε να αναπτύξουν βασικές δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την επιβολή μεθόδων αλληλοδιδασκαλίας και αμφίδρομης μάθησης
2. Βελτίωση της συνεργασίας, των ευρύτερων γνώσεων των εργαζομένων και διεύρυνση ευκαιριών πρόσβασης σε περαιτέρω κατάρτιση και ανάπτυξη δεξιοτήτων για όλους ανεξαιρέτως
3. Υποστήριξη των διευθυντών και των εκπαιδευτών των ΜΜΕ (Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων) όσον αφορά το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την παρακολούθηση αποτελεσματικών πολιτικών και πρακτικών για την ένταξη όλων των εργαζομένων και εξάλειψη διαχωρισμών και αποκλεισμού
4. Ανάπτυξη των ικανοτήτων των ατόμων σε υπεύθυνες ή/και διευθυντικές θέσεις και των εκπαιδευτών για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό προγραμμάτων εκπαίδευσης στην αλληλοδιδασκαλία και την αμφίδρομη μάθηση
5. Υπέρβαση και εξάλειψη της αναντιστοιχίας δεξιοτήτων

1. Εκπαιδευτικό Υλικό για Διαγενεακή μάθηση
2. Υλικό κατάρτισης για τους εργαζόμενους που εκπαιδεύονται για να γίνουν μέντορες
3. Πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης και Ανοιχτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι

1. Εκπαιδευτικό Υλικό για Διαγενεακή μάθηση
Το Εκπαιδευτικό Υλικό θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες 6 ενότητες:

• Ενότητα 1. Εισαγωγή στη διαγενεακή μάθηση
• Ενότητα 2. Ανάλυση αναγκών για τον εντοπισμό των αναγκών διαγενεακής μάθησης σε επιχειρησιακό πλαίσιο
• Ενότητα 3. Σχεδιασμός στρατηγικών για τους διευθυντές, τους υπεύθυνους ανθρώπινου δυναμικού και τους παρόχους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για την καταπολέμηση του ηλικιακού ρατσισμού και του κοινωνικού αποκλεισμού στο χώρο εργασίας
• Ενότητα 4. Εφαρμογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση των παραπάνω στρατηγικών
• Ενότητα 5. Πρόγραμμα σπουδών και υλικό για την εκπαίδευση των μεντόρων
• Ενότητα 6. Εφαρμογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση του προγράμματος κατάρτισης

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα ισοδυναμεί με 18 ώρες μικτής μάθησης. Το κύριο αποτέλεσμα της εκπαίδευσης θα είναι η προετοιμασία ενός προσχέδιου, το οποίο θα εμπεριέχει προτεινόμενες στρατηγικές για σκοπούς ενσωμάτωσης των ψηφιακών εργαλείων στον εργασιακό χώρο και θα απευθύνεται σε διευθυντές, εκπαιδευτές και επαγγελματίες Ανθρώπινου Δυναμικού. Αρχικά θα λάβει χώρα ένα 8ωρο εργαστήριο για τους διευθυντές, τους επαγγελματίες του τομέα Ανθρώπινου Δυναμικού και τους Εκπαιδευτές και θα ακολουθήσουν 5 ώρες ανεξάρτητης/ομαδικής διαδικτυακής μάθησης. Η ανεξάρτητη/ομαδική μάθηση θα περιλαμβάνει διαδικτυακή διδασκαλία και προαιρετικές πρόσθετες συναντήσεις δια ζώσης. Τέλος, θα πραγματοποιηθεί ένα 5ωρο εργαστήριο, κατά τη διάρκεια του οποίου οι συμμετέχοντες θα παρουσιάσουν τις στρατηγικές που έχουν αναπτύξει με σκοπό να τις εφαρμόσουν στις επιχειρήσεις/τους χώρους εργασίας τους.

2. Υλικό Κατάρτισης για τους εργαζόμενους που εκπαιδεύονται για να γίνουν μέντορες
Το περιεχόμενο της κατάρτισης θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες 4 ενότητες:

• Ενότητα 1. Αρχές και τεχνικές για αλληλοδιδασκαλία και αμφίδρομη μάθηση
• Ενότητα 2. Πλαίσιο ικανοτήτων και παραδείγματα εκπαίδευσης σχετικών δεξιοτήτων
• Ενότητα 3. Σενάρια με παραδείγματα για καθοδήγηση και πρακτική εξάσκηση μέσα από παιχνίδια ρόλων
• Ενότητα 4. Προσαρμογή ψηφιακών εργαλείων στον ενίοτε εργασιακό χώρο, με βάση τις ανάγκες των δύο ομάδων-στόχων

Το Εκπαιδευτικό Υλικό θα ισοδυναμεί με 40 ώρες μικτής μάθησης συνολικά. Ο κύριος στόχος της εκπαίδευσης είναι ο σχεδιασμός στρατηγικής και σχέδιο προγράμματος για την ενσωμάτωση ψηφιακών εργαλείων στον ενίοτε εργασιακό χώρο και θα απευθύνεται σε εργαζόμενους χαμηλής ειδίκευσης με περιορισμένα εργασιακά προσόντα που εμπίπτουν σε ποικίλες ηλικιακές ομάδες.

 • BRCCI

  BRCCI – BULGARIAN-ROMANIAN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY ASSOCIATION / BULGARIA

  www.brcci.eu
  Το Βουλγαρο-Ρουμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, ιδρύθηκε το 2003, εξειδικεύεται στη διάθεση πόρων και την παροχή στήριξης μέσω της απαραίτητης πληροφόρησης, γνωμάτευσης, καθοδήγησης και διαβουλεύσεων αγοράς σε όλες τις εταιρείες που στοχεύουν στην ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Το Επιμελητήριο δραστηριοποιείται και υλοποιεί ποικίλα έργα στους τομείς της προώθησης της επιχειρηματικότητας, του τουρισμού, της προστασίας του περιβάλλοντος, της καινοτομίας, της βιοενέργειας, της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Έχει τελέσει μακριά σειρά με εκτεταμένες μελέτες αγοράς, μεταξύ άλλων σε θέματα που αφορούν τις επικείμενες στάσεις απέναντι σε συγκεκριμένες οικονομικές δραστηριότητες, ανάλυση τομέων με δυνατότητες ανάπτυξης, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πιθανές διαμεσολαβήσεις για την παρουσίαση των βουλγαρικών επιχειρήσεων στη Ρουμανία και των ρουμανικών στη Βουλγαρία μέσω εξειδικευμένων εμπορικών αποστολών, εκδηλώσεων δικτύου, κατάρτισης και σεμιναρίων σε τρέχοντα θέματα της οικονομικής ζωής, συμμετοχής σε εκθέσεις και πολλά άλλα. Το Επιμελητήριο συνεργάζεται με θεσμικά όργανα και διεθνείς οργανισμούς για την δημιουργία κοινών έργων και στρατηγικών που αποσκοπούν στην ανταλλαγή γνώσεων και τη συνεργασία σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος που σχετίζονται με την ανάπτυξη της περιοχής του Δούναβη.
 • FIPL

  FIPL – FUTURE IN PERSPECTIVE LIMITED / IRELAND

  www.futureinperspective.com
  Το Future In Perspective Limited (FIP) είναι μια ιδιωτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στους τομείς που αφορούν την ανάπτυξη των νέων, την εκπαίδευση ενηλίκων, την επαγγελματική κατάρτισης, την ηλεκτρονική μάθηση, την αξιοποίηση των ψηφιακών μέσων και της κοινωνικής ένταξης. Η εταιρεία ειδικεύεται στην ανάπτυξη καινοτόμου εκπαιδευτικού υλικού και εκπαιδευτικών προγραμμάτων που απευθύνονται ειδικά σε ανεπίσημους εκπαιδευτικούς φορείς. Η εταιρεία αναλαμβάνει δράσεις με κύριο μέλημά της την κάλυψη των αναγκών παραγκωνισμένων κοινωνικών ομάδων όπου η παραδοσιακή εκπαίδευση ή άλλες ευκαιρίες στην επίσημη εκπαίδευση δεν ανταποκρίνονται με επιτυχία. To FIP δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην δημιουργία ευκαιριών για την απόκτηση γνώσεων μέσα από προσωπική μελέτη και πρωτοβουλία. Το FIP αξιοποιεί τις τελευταίες τεχνολογίες στην προσφορά υπηρεσιών του, αναπτύσσοντας τις δεξιότητες των επαγγελματιών και εθελοντών της πρώτης γραμμής, δίνοντας τη δυνατότητα στα μέλη των ομάδων-στόχων να αναπτύξουν τις βασικές τους ικανότητες σε εξαιρετικά περιβάλλοντα μάθησης δράσης και μικτής μάθησης.
 • MINDSHIFT

  MINDSHIFT / PORTUGAL

  www.mindshift.pt
  Η Mindshift Talent Advisory είναι μια νεοσύστατη ΜΜΕ που ιδρύθηκε το 2016 στη Λισαβόνα, οι δράσεις της δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό κυρίως σε ότι αφορά τον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού. Η Mindshift δραστηριοποιείται τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, συνδυάζοντας την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών με βάση την κλίση στην χρήση ψηφιακών μέσων, την τεχνολογία, την παιχνιδοποίηση, τη συμβουλευτική και τη δημιουργικότητα, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στις εταιρείες να ενισχύσουν το εργατικό δυναμικό τους, να καινοτομήσουν και να έχουν ηγετική θέση στην ενίοτε αγορά.
 • CARDET

  CARDET / CYPRUS

  www.cardet.org
  Το CARDET είναι ένα από τα κορυφαία κέντρα έρευνας και ανάπτυξης στην περιοχή της Μεσογείου με παγκόσμια διάκριση στο σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων, την ανάπτυξη ικανοτήτων, την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και την ψηφιακή μάθηση. Το CARDET συνεργάζεται με πανεπιστήμια και εκπαιδευτικά ιδρύματα από όλο τον κόσμο, όπως το Πανεπιστήμιο του Yale, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και το Διεθνές Συμβούλιο Εκπαιδευτικών Μέσων.
 • Motion Digital s.r.o. / CZECH REPUBLIC

  Motion Digital s.r.o. / CZECH REPUBLIC

  www.motion-digital.eu
  Η Motion Digital είναι ένας οργανισμός που ιδρύθηκε στην Τσεχία από μια ομάδα εμπειρογνωμόνων με παγκόσμια εξειδίκευση σε αντίστοιχους τομείς. Στόχος του ομίλου είναι να ανελιχθεί σε μια από τις κορυφαίες εταιρείες στον τομέα της τεχνολογίας και της εκπαίδευσης στην Τσεχική Δημοκρατία και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το όραμα του οργανισμού είναι να επιτευχθεί η δημιουργία καλών πρακτικών που θα υποβοηθήσουν στην ανάπτυξη ατομικών δεξιοτήτων μέσα από τη χρήση της τεχνολογίας και ψηφιακών καινοτόμων πρακτικών. Το όραμα της Motion Digital είναι να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ενεργοποίηση και ενδυνάμωση καινοτόμων ατόμων και ομάδων για την επίτευξη των στόχων τους και την ευρύτερη εξέλιξη σε ένα βιώσιμο οικοσύστημα.
 • INSTITUTE OF DEVELOPMENT / CYPRUS

  INSTITUTE OF DEVELOPMENT / CYPRUS

  www.iodevelopment.eu
  Το Ινστιτούτο ανάπτυξης ιδρύθηκε το 2003. Διεξάγει έρευνα και προσφέρει σχετικές εκπαιδεύσεις και συμβουλευτικές υπηρεσίες που ανταποκρίνονται σε ποικίλες κοινωνικές και οργανωτικές προκλήσεις. Το όραμα του Ινστιτούτου είναι να συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής της και της κοινωνίας μέσω της συνεχούς ανάπτυξης του ατόμου, της οικογένειας, του ανθρώπινου δυναμικού επιχειρήσεων και φορέων της εκπαίδευσης. Στόχος του είναι να προωθήσει μια θετική στάση απέναντι στη ζωή και τις εργασιακές εμπειρίες, να ενισχύσει τη δημιουργικότητα, την ανθεκτικότητα, την ευημερία, τη δέσμευση και τη συνολική απόδοση των ατόμων και των οργανισμών.
 • EUROTRAINING EDUCATIONAL ORGANIZATION

  EUROTRAINING EDUCATIONAL ORGANIZATION / GREECE

  www.eurotraining.gr
  Ο EUROTraining είναι ένας εκπαιδευτικός οργανισμός εθνικής εμβέλειας που ειδικεύεται στους τομείς των Νέων Τεχνολογιών και των ΤΠΕ, της Επιχειρηματικότητας, της Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης, του Τουρισμού, των Τεχνών και του Πολιτισμού, της Ενέργειας, της Γεωργίας και της Υδατοκαλλιέργειας. Ο Eurotraining στοχεύει στο να ανταποκριθεί με επιτυχία στις ανάγκες επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Ο ΕUROTraining απευθύνεται στο εργατικό δυναμικό της αγοράς που θέλει να αναβαθμίσει τα προσόντα και τις ικανότητές του. Πρόκειται για ανέργους, νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας, νέους επιχειρηματίες, εργαζόμενους, άτομα με αναπηρία, στελέχη επιχειρήσεων, απόφοιτους λυκείων και πανεπιστημίων. Στις βασικές δραστηριότητες του οργανισμού συκαταλέγονται σύγχρονα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης (συνδυασμός μάθησης με χρήση ΤΠΕ), διαδικτυακά συστήματα διαχείρισης μάθησης, σεμινάρια κατάρτισης ανθρώπινου δυναμικού, σεμινάρια κατάρτισης μεταξύ επιχειρηματιών.

Επισκόπηση έργου


Το Ευρωπαϊκό Έργο LearnGen αποσκοπεί στην εξάλειψη του διαχωρισμού, των διακρίσεων και του κοινωνικού αποκλεισμού των περιθωριοποιημένων εργαζομένων. Η Επιτροπή της ΕΕ ανακοίνωσε το 2017 ότι θέτει σε εφαρμογή μία νέα στρατηγική που προωθεί την ένταξη και την αποδοχή στη διαφορετικότητα και υπερασπίζεται τα δικαιώματα των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας στην πρόσβαση στις ίδιες επαγγελματικές ευκαιρίες εργασίας με τους νεαρότερους.

Το LearnGen έχει ως κύριο μέλημά του την  ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των δύο ομάδων εργαζομένων μέσα από την αλληλο-διδασκαλία και την αμφίδρομη μάθηση, καθιστώντας τους έτσι λιγότερο ευάλωτους σε επικείμενες προκλήσεις που δύναται να προκύψουν στον επαγγελματικό χώρο και έχοντας ως αποτέλεσμα την εφαρμογή νέων καινοτόμων πρακτικών σε οργανωσιακό επίπεδο. Συγκεκριμένα οι μεγαλύτεροι σε ηλικία εργαζόμενοι καλούνται να καθοδηγήσουν τους νεαρότερους σε δεξιότητες όπως ο σχεδιασμός στρατηγικής, η κριτική σκέψη και η επίλυση προβλημάτων. Αντίστοιχα οι νεαρότεροι σε ηλικία εργαζόμενοι θα καθοδηγήσουν τους μεγαλύτερους ώστε να αποκτήσουν εξοικείωση με τα ψηφιακά μέσα. 

Στόχοι και σκοποί


1. Παροχή στήριξης των μεγαλύτερων και νεαρότερων σε ηλικία εργαζομένων, ώστε να αναπτύξουν βασικές δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την επιβολή μεθόδων αλληλοδιδασκαλίας και αμφίδρομης μάθησης
2. Βελτίωση της συνεργασίας, των ευρύτερων γνώσεων των εργαζομένων και διεύρυνση ευκαιριών πρόσβασης σε περαιτέρω κατάρτιση και ανάπτυξη δεξιοτήτων για όλους ανεξαιρέτως
3. Υποστήριξη των διευθυντών και των εκπαιδευτών των ΜΜΕ (Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων) όσον αφορά το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την παρακολούθηση αποτελεσματικών πολιτικών και πρακτικών για την ένταξη όλων των εργαζομένων και εξάλειψη διαχωρισμών και αποκλεισμού
4. Ανάπτυξη των ικανοτήτων των ατόμων σε υπεύθυνες ή/και διευθυντικές θέσεις και των εκπαιδευτών για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό προγραμμάτων εκπαίδευσης στην αλληλοδιδασκαλία και την αμφίδρομη μάθηση
5. Υπέρβαση και εξάλειψη της αναντιστοιχίας δεξιοτήτων

Πνευματικά παραδοτέα


1. Εκπαιδευτικό Υλικό για Διαγενεακή μάθηση
2. Υλικό κατάρτισης για τους εργαζόμενους που εκπαιδεύονται για να γίνουν μέντορες
3. Πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης και Ανοιχτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι

Μεθοδολογία


1. Εκπαιδευτικό Υλικό για Διαγενεακή μάθηση
Το Εκπαιδευτικό Υλικό θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες 6 ενότητες:

• Ενότητα 1. Εισαγωγή στη διαγενεακή μάθηση
• Ενότητα 2. Ανάλυση αναγκών για τον εντοπισμό των αναγκών διαγενεακής μάθησης σε επιχειρησιακό πλαίσιο
• Ενότητα 3. Σχεδιασμός στρατηγικών για τους διευθυντές, τους υπεύθυνους ανθρώπινου δυναμικού και τους παρόχους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για την καταπολέμηση του ηλικιακού ρατσισμού και του κοινωνικού αποκλεισμού στο χώρο εργασίας
• Ενότητα 4. Εφαρμογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση των παραπάνω στρατηγικών
• Ενότητα 5. Πρόγραμμα σπουδών και υλικό για την εκπαίδευση των μεντόρων
• Ενότητα 6. Εφαρμογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση του προγράμματος κατάρτισης

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα ισοδυναμεί με 18 ώρες μικτής μάθησης. Το κύριο αποτέλεσμα της εκπαίδευσης θα είναι η προετοιμασία ενός προσχέδιου, το οποίο θα εμπεριέχει προτεινόμενες στρατηγικές για σκοπούς ενσωμάτωσης των ψηφιακών εργαλείων στον εργασιακό χώρο και θα απευθύνεται σε διευθυντές, εκπαιδευτές και επαγγελματίες Ανθρώπινου Δυναμικού. Αρχικά θα λάβει χώρα ένα 8ωρο εργαστήριο για τους διευθυντές, τους επαγγελματίες του τομέα Ανθρώπινου Δυναμικού και τους Εκπαιδευτές και θα ακολουθήσουν 5 ώρες ανεξάρτητης/ομαδικής διαδικτυακής μάθησης. Η ανεξάρτητη/ομαδική μάθηση θα περιλαμβάνει διαδικτυακή διδασκαλία και προαιρετικές πρόσθετες συναντήσεις δια ζώσης. Τέλος, θα πραγματοποιηθεί ένα 5ωρο εργαστήριο, κατά τη διάρκεια του οποίου οι συμμετέχοντες θα παρουσιάσουν τις στρατηγικές που έχουν αναπτύξει με σκοπό να τις εφαρμόσουν στις επιχειρήσεις/τους χώρους εργασίας τους.

2. Υλικό Κατάρτισης για τους εργαζόμενους που εκπαιδεύονται για να γίνουν μέντορες
Το περιεχόμενο της κατάρτισης θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες 4 ενότητες:

• Ενότητα 1. Αρχές και τεχνικές για αλληλοδιδασκαλία και αμφίδρομη μάθηση
• Ενότητα 2. Πλαίσιο ικανοτήτων και παραδείγματα εκπαίδευσης σχετικών δεξιοτήτων
• Ενότητα 3. Σενάρια με παραδείγματα για καθοδήγηση και πρακτική εξάσκηση μέσα από παιχνίδια ρόλων
• Ενότητα 4. Προσαρμογή ψηφιακών εργαλείων στον ενίοτε εργασιακό χώρο, με βάση τις ανάγκες των δύο ομάδων-στόχων

Το Εκπαιδευτικό Υλικό θα ισοδυναμεί με 40 ώρες μικτής μάθησης συνολικά. Ο κύριος στόχος της εκπαίδευσης είναι ο σχεδιασμός στρατηγικής και σχέδιο προγράμματος για την ενσωμάτωση ψηφιακών εργαλείων στον ενίοτε εργασιακό χώρο και θα απευθύνεται σε εργαζόμενους χαμηλής ειδίκευσης με περιορισμένα εργασιακά προσόντα που εμπίπτουν σε ποικίλες ηλικιακές ομάδες.

Εταίροι


 • BRCCI

  BRCCI – BULGARIAN-ROMANIAN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY ASSOCIATION / BULGARIA

  www.brcci.eu
  Το Βουλγαρο-Ρουμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, ιδρύθηκε το 2003, εξειδικεύεται στη διάθεση πόρων και την παροχή στήριξης μέσω της απαραίτητης πληροφόρησης, γνωμάτευσης, καθοδήγησης και διαβουλεύσεων αγοράς σε όλες τις εταιρείες που στοχεύουν στην ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Το Επιμελητήριο δραστηριοποιείται και υλοποιεί ποικίλα έργα στους τομείς της προώθησης της επιχειρηματικότητας, του τουρισμού, της προστασίας του περιβάλλοντος, της καινοτομίας, της βιοενέργειας, της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Έχει τελέσει μακριά σειρά με εκτεταμένες μελέτες αγοράς, μεταξύ άλλων σε θέματα που αφορούν τις επικείμενες στάσεις απέναντι σε συγκεκριμένες οικονομικές δραστηριότητες, ανάλυση τομέων με δυνατότητες ανάπτυξης, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πιθανές διαμεσολαβήσεις για την παρουσίαση των βουλγαρικών επιχειρήσεων στη Ρουμανία και των ρουμανικών στη Βουλγαρία μέσω εξειδικευμένων εμπορικών αποστολών, εκδηλώσεων δικτύου, κατάρτισης και σεμιναρίων σε τρέχοντα θέματα της οικονομικής ζωής, συμμετοχής σε εκθέσεις και πολλά άλλα. Το Επιμελητήριο συνεργάζεται με θεσμικά όργανα και διεθνείς οργανισμούς για την δημιουργία κοινών έργων και στρατηγικών που αποσκοπούν στην ανταλλαγή γνώσεων και τη συνεργασία σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος που σχετίζονται με την ανάπτυξη της περιοχής του Δούναβη.
 • FIPL

  FIPL – FUTURE IN PERSPECTIVE LIMITED / IRELAND

  www.futureinperspective.com
  Το Future In Perspective Limited (FIP) είναι μια ιδιωτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στους τομείς που αφορούν την ανάπτυξη των νέων, την εκπαίδευση ενηλίκων, την επαγγελματική κατάρτισης, την ηλεκτρονική μάθηση, την αξιοποίηση των ψηφιακών μέσων και της κοινωνικής ένταξης. Η εταιρεία ειδικεύεται στην ανάπτυξη καινοτόμου εκπαιδευτικού υλικού και εκπαιδευτικών προγραμμάτων που απευθύνονται ειδικά σε ανεπίσημους εκπαιδευτικούς φορείς. Η εταιρεία αναλαμβάνει δράσεις με κύριο μέλημά της την κάλυψη των αναγκών παραγκωνισμένων κοινωνικών ομάδων όπου η παραδοσιακή εκπαίδευση ή άλλες ευκαιρίες στην επίσημη εκπαίδευση δεν ανταποκρίνονται με επιτυχία. To FIP δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην δημιουργία ευκαιριών για την απόκτηση γνώσεων μέσα από προσωπική μελέτη και πρωτοβουλία. Το FIP αξιοποιεί τις τελευταίες τεχνολογίες στην προσφορά υπηρεσιών του, αναπτύσσοντας τις δεξιότητες των επαγγελματιών και εθελοντών της πρώτης γραμμής, δίνοντας τη δυνατότητα στα μέλη των ομάδων-στόχων να αναπτύξουν τις βασικές τους ικανότητες σε εξαιρετικά περιβάλλοντα μάθησης δράσης και μικτής μάθησης.
 • MINDSHIFT

  MINDSHIFT / PORTUGAL

  www.mindshift.pt
  Η Mindshift Talent Advisory είναι μια νεοσύστατη ΜΜΕ που ιδρύθηκε το 2016 στη Λισαβόνα, οι δράσεις της δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό κυρίως σε ότι αφορά τον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού. Η Mindshift δραστηριοποιείται τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, συνδυάζοντας την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών με βάση την κλίση στην χρήση ψηφιακών μέσων, την τεχνολογία, την παιχνιδοποίηση, τη συμβουλευτική και τη δημιουργικότητα, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στις εταιρείες να ενισχύσουν το εργατικό δυναμικό τους, να καινοτομήσουν και να έχουν ηγετική θέση στην ενίοτε αγορά.
 • CARDET

  CARDET / CYPRUS

  www.cardet.org
  Το CARDET είναι ένα από τα κορυφαία κέντρα έρευνας και ανάπτυξης στην περιοχή της Μεσογείου με παγκόσμια διάκριση στο σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων, την ανάπτυξη ικανοτήτων, την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και την ψηφιακή μάθηση. Το CARDET συνεργάζεται με πανεπιστήμια και εκπαιδευτικά ιδρύματα από όλο τον κόσμο, όπως το Πανεπιστήμιο του Yale, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και το Διεθνές Συμβούλιο Εκπαιδευτικών Μέσων.
 • Motion Digital s.r.o. / CZECH REPUBLIC

  Motion Digital s.r.o. / CZECH REPUBLIC

  www.motion-digital.eu
  Η Motion Digital είναι ένας οργανισμός που ιδρύθηκε στην Τσεχία από μια ομάδα εμπειρογνωμόνων με παγκόσμια εξειδίκευση σε αντίστοιχους τομείς. Στόχος του ομίλου είναι να ανελιχθεί σε μια από τις κορυφαίες εταιρείες στον τομέα της τεχνολογίας και της εκπαίδευσης στην Τσεχική Δημοκρατία και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το όραμα του οργανισμού είναι να επιτευχθεί η δημιουργία καλών πρακτικών που θα υποβοηθήσουν στην ανάπτυξη ατομικών δεξιοτήτων μέσα από τη χρήση της τεχνολογίας και ψηφιακών καινοτόμων πρακτικών. Το όραμα της Motion Digital είναι να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ενεργοποίηση και ενδυνάμωση καινοτόμων ατόμων και ομάδων για την επίτευξη των στόχων τους και την ευρύτερη εξέλιξη σε ένα βιώσιμο οικοσύστημα.
 • INSTITUTE OF DEVELOPMENT / CYPRUS

  INSTITUTE OF DEVELOPMENT / CYPRUS

  www.iodevelopment.eu
  Το Ινστιτούτο ανάπτυξης ιδρύθηκε το 2003. Διεξάγει έρευνα και προσφέρει σχετικές εκπαιδεύσεις και συμβουλευτικές υπηρεσίες που ανταποκρίνονται σε ποικίλες κοινωνικές και οργανωτικές προκλήσεις. Το όραμα του Ινστιτούτου είναι να συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής της και της κοινωνίας μέσω της συνεχούς ανάπτυξης του ατόμου, της οικογένειας, του ανθρώπινου δυναμικού επιχειρήσεων και φορέων της εκπαίδευσης. Στόχος του είναι να προωθήσει μια θετική στάση απέναντι στη ζωή και τις εργασιακές εμπειρίες, να ενισχύσει τη δημιουργικότητα, την ανθεκτικότητα, την ευημερία, τη δέσμευση και τη συνολική απόδοση των ατόμων και των οργανισμών.
 • EUROTRAINING EDUCATIONAL ORGANIZATION

  EUROTRAINING EDUCATIONAL ORGANIZATION / GREECE

  www.eurotraining.gr
  Ο EUROTraining είναι ένας εκπαιδευτικός οργανισμός εθνικής εμβέλειας που ειδικεύεται στους τομείς των Νέων Τεχνολογιών και των ΤΠΕ, της Επιχειρηματικότητας, της Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης, του Τουρισμού, των Τεχνών και του Πολιτισμού, της Ενέργειας, της Γεωργίας και της Υδατοκαλλιέργειας. Ο Eurotraining στοχεύει στο να ανταποκριθεί με επιτυχία στις ανάγκες επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Ο ΕUROTraining απευθύνεται στο εργατικό δυναμικό της αγοράς που θέλει να αναβαθμίσει τα προσόντα και τις ικανότητές του. Πρόκειται για ανέργους, νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας, νέους επιχειρηματίες, εργαζόμενους, άτομα με αναπηρία, στελέχη επιχειρήσεων, απόφοιτους λυκείων και πανεπιστημίων. Στις βασικές δραστηριότητες του οργανισμού συκαταλέγονται σύγχρονα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης (συνδυασμός μάθησης με χρήση ΤΠΕ), διαδικτυακά συστήματα διαχείρισης μάθησης, σεμινάρια κατάρτισης ανθρώπινου δυναμικού, σεμινάρια κατάρτισης μεταξύ επιχειρηματιών.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή του παρόντος δικτυακού τόπου δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνο των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν.
Αριθμός έργου: 2020-1-BG01-KA202-079064
Privacy Policy