• Αρχική
  • news
  • Παραδείγματα αποκλεισμού του ηλικιακού ρατσισμού

Παραδείγματα αποκλεισμού του ηλικιακού ρατσισμού

Σύμφωνα με την Οδηγία Πλαισίου για την Ισότητα (Οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου της ΕΕ – Νοέμβριος 2000), η οποία αποτελεί σημαντικό μέρος της εργατικής νομοθεσίας της ΕΕ, η ίση μεταχείριση στην απασχόληση είναι απαραίτητη. Επίσης, με βάση το πλαίσιο, η ηλικία αναδείχθηκε ως ένας από τους κύριους λόγους διάκρισης στον εργασιακό χώρο.  Ωστόσο, λίγες μόνο χώρες προχώρησαν περισσότερο για πρόληψη του ηλικιακού ρατσισμού και την προώθηση της ένταξης του ηλικιωμένου προσωπικού σε ίσες ευκαιρίες εργασίας. Αυτό δείχνει ότι απαιτείται μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση, προκειμένου να τεκμηριωθεί η σημασία της ηλικιακής ποικιλομορφίας του εργατικού δυναμικού.

Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν σπουδαία παραδείγματα χωρών που προχώρησαν ένα βήμα παραπέρα, αποκλείοντας τον ηλικιακό ρατσισμό και προωθώντας την ισότητα του εργατικού δυναμικού.  Για παράδειγμα, στο πλαίσιο του προγράμματος «Θέσεις εργασίας για όλες τις ηλικίες», το ολλανδικό Υπουργείο Κοινωνικών Υποθέσεων και Απασχόλησης σε συνεργασία με άλλες τοπικές οργανώσεις δημοσίευσε έναν κατάλογο για όλους τους εργοδότες που διευκρίνιζε τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται νομικά όσον αφορά τη διαδικασία πρόσληψης. Επίσης, προωθήθηκε μια διαδικασία ελέγχου για διακρίσεις λόγω ηλικίας στις αγγελίες για κενές θέσεις εργασίας. Οι παραβάτες έλαβαν ειδοποίηση καθώς και πληροφορίες παρακολούθησης σχετικά με την ισχύουσα νομοθεσία περί ίσης μεταχείρισης.

Επιπλέον, ένα άλλο πρόσφατο παράδειγμα αποκλεισμού του ηλικιακού αποκλεισμού ακολούθησε η Δημοκρατία της Μολδαβίας (2018-2021). Η κύρια δράση που αναλήφθηκε ήταν η ανάπτυξη εργαλείων για τη μεταφορά γνώσεων από τους ανώτερους εργαζόμενους σε νεότερο προσωπικό μέσω προγραμμάτων καθοδήγησης και εναλλαγής θέσεων εργασίας, που αποσκοπούσαν στη διατήρηση της εμπειρίας που συσσωρεύουν οι ανώτεροι εργαζόμενοι και την επανεπένδυση της σε νεότερους εργαζόμενους. Επιπλέον, στο πλαίσιο αυτής της δράσης, διεξήχθη εκστρατεία για την καταπολέμηση του ηλικιακού ρατσισμού και την ενθάρρυνση των επιχειρήσεων να αναλάβουν δράσεις για βελτίωση της πρόσβασης του προσωπικού μεγαλύτερης ηλικίας στην αγορά εργασίας.

Ένα άλλο παράδειγμα προώθησης της ισότητας στον εργασιακό χώρο ήταν η δράση που ανέλαβε η Πολωνία με την ονομασία “Active Together 45+”, όπου 120 κοινωνικά αποκλεισμένα άτομα επέστρεψαν στην αγορά εργασίας και τους προσφέρθηκε βοήθεια, για να βελτιώσουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες και τον ψηφιακό τους γραμματισμό. Τα αποτελέσματα αποδείχθηκαν εξαιρετικά θετικά, και όπως ανέφερε μία από τις συμμετέχουσες (Σοφία, 51 ετών): «Η συμμετοχή μου έδωσε μια νέα επιθυμία για ζωή, με έβγαλε από τη στασιμότητα, την αποθάρρυνση και την απάθεια και με ανάγκασε να βγω από το σπίτι».

Έτσι, λαμβάνοντας υπόψη τις προαναφερθείσες δράσεις, και όπως υποστηρίζει το έργο LearnGen, η δια βίου μάθηση, η συνεχής κατάρτιση και η κοινωνική ένταξη είναι ζωτικής σημασίας για την προώθηση της ισότητας. Κατά συνέπεια, με την εξομάλυνση του νομικού υπόβαθρου και την προώθηση της ευαισθητοποίησης της κοινωνίας μπορούν να καταπολεμηθούν οι επιπτώσεις του κοινωνικού αποκλεισμού στο εργατικό δυναμικό.

Αναφορές:

https://unece.org/DAM/pau/age/Policy_briefs/ECE-WG1-30.pdf

https://www.aarpinternational.org/file%20library/llel/Action_Plan_AARP-Final-brochure.pdf

    Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή του παρόντος δικτυακού τόπου δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνο των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν.
    Αριθμός έργου: 2020-1-BG01-KA202-079064
    Privacy Policy