• Αρχική
  • news
  • Καταπολέμηση των διακρίσεων στο χώρο εργασίας μέσω της διαγενεακής μάθησης.

Καταπολέμηση των διακρίσεων στο χώρο εργασίας μέσω της διαγενεακής μάθησης.

Καταπολέμηση των διακρίσεων στο χώρο εργασίας μέσω της διαγενεακής μάθησης.

Στις μέρες μας, η καταπολέμηση των διακρίσεων με βάση την ηλικία στο χώρο εργασίας έχει αρχίσει να κερδίζει έδαφος σε διαφορετικά περιβάλλοντα εργασίας. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (https://www.who.int/ageing/features/workplace-ageism/en/), ως διάκριση με βάση την ηλικία εκφράζεται η αρνητική στάση των εργοδοτών απέναντι στους εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας. Οι διακρίσεις με βάση την ηλικία τείνουν να παρατηρούνται παρά το γεγονός πως οι μεγαλύτεροι σε ηλικία εργαζόμενοι δεν είναι σε καμία περίπτωση λιγότερο υγιείς, καταρτισμένοι ή και παραγωγικοί σε σχέση με τους νεότερους συναδέλφους τους.

Είναι ωστόσο αρκετά ενθαρρυντικό το γεγονός πως τελευταία προωθούνται αρκετά ενέργειες που αποσκοπούν στο να αυξήσουν τις διαγενεακές ομάδες στο χώρο εργασίας, στρατηγική που έρχεται σε αντίθεση με τους μύθους και τα στερεότυπα που θέλουν τους εργαζόμενους να γίνονται λιγότερο παραγωγικοί με το πέρασμα του χρόνου.

Δεν είναι λίγες οι έρευνες που τονίζουν πως προκειμένου να καταπολεμηθούν τυχόν διακρίσεις με βάση την ηλικία, είναι σημαντικό οι νεότεροι εργαζόμενοι να μάθουν να συνεργάζονται με τους μεγαλύτερους. Προκειμένου ωστόσο να καταρριφθούν τα στερεότυπα και να διευκολυνθεί η συνεργασία ανάμεσα σε ανθρώπους που ανήκουν σε διαφορετικές γενιές, πέρα από συζήτηση και συνεργασία, είναι σημαντικό τόσο οι διευθυντές όσο και οι υπεύθυνοι διαχείρισης ανθρώπινων πόρων να λαμβάνουν ουσιαστική εκπαίδευση και να εκτίθενται σε μεθόδους και στρατηγικές που θα τους βοηθήσουν να καταπολεμήσουν τις διακρίσεις στο χώρο εργασίας με τρόπο αποτελεσματικό.

Το ευρωπαϊκό έργο Learn Gen προωθεί ακριβώς την εξάλειψη του διαχωρισμού, των διακρίσεων και του κοινωνικού αποκλεισμού των περιθωριοποιημένων εργαζομένων. Το συγκεκριμένο έργο επιχειρεί να γεφυρώσει το κενό μεταξύ εργαζομένων διαφορετικών ηλικιών μέσω μιας καινοτόμας μεθοδολογίας, εκπαιδευτικών δράσεων και εκπαιδευτικού υλικού υψηλής ποιότητας. Ειδικότερα, στα πλαίσια του έργου και των δράσεών του, οι μεγαλύτεροι σε ηλικία εργαζόμενοι καλούνται να καθοδηγήσουν τους νεότερους και τους βοηθήσουν να αναπτύξουν δεξιότητες που εκείνοι κατέχουν καλά μέσα από την εμπειρία τους όπως είναι ο στρατηγικός σχεδιασμός, η κριτική σκέψη, η λήψη αποφάσεων και η επίλυση προβλημάτων. Αντίστοιχα, οι νεαρότεροι σε ηλικία εργαζόμενοι θα καθοδηγήσουν τους μεγαλύτερους ώστε να αποκτήσουν εξοικείωση με τα ψηφιακά μέσα.

Το έργο αυτό συνάδει με τις προτεραιότητες και τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώ συμβάλλει και στην προώθηση της διαγενεακής μάθησης. Ενώ η οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου (https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=166&langId=en ) για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία, εφαρμόζεται ήδη από την 27η Νοεμβρίου 2000 σε όλα τα κράτη-μέλη, σε καθημερινό και πρακτικό επίπεδο, πρέπει να γίνουν ακόμη επιπλέον βήματα και το εν λόγω έργο φιλοδοξεί να συνεισφέρει στο όραμα αυτό μέσω της προώθησης της διαγενεακής μάθησης.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα αποτελέσματα και τις δράσεις του έργου αλλά και την καταπολέμηση των διακρίσεων με βάση την ηλικία στο χώρο εργασίας, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας (https://learngen.eu/el/ ) αλλά και την επίσημη σελίδα μας στο Facebook (https://www.facebook.com/learngeneu).

 

Eurotraining, Greece

31st May 2021

 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή του παρόντος δικτυακού τόπου δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνο των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν.
Αριθμός έργου: 2020-1-BG01-KA202-079064
Privacy Policy