• Начало
  • news
  • С национална конференция отчетоха резултатите на проекта LearnGen

С национална конференция отчетоха резултатите на проекта LearnGen

Организатор бе Българо-румънската търговско-промишлена палата

С национална конференция в Русе, в която участваха водещи фирми, държавни и регионални институции, бяха отчетени резултатите на двегодишния проект „Наставничеството между поколенията на работното място – LearnGen“, изпълняван от 7 партньори от 6 европейски държави с водещ партньор Българо-румънската търговско-промишлена палата.

Екипът на Българо-румънската палата представи резултатите от проекта и създадените ресурси за наставничеството на работното място между хора от различни поколения. Акцент беше поставен върху богатите възможности на многоезичната платформа.

В последвалата дискусия резултатите от проекта бяха разгледани в контекста на програмите за финансиране на бизнеса в новия програмен период, човешките ресурси в компаниите и прилагането на концепцията за наставничеството и обратното наставничество. Представители на Дирекция „Регионална служба по заетостта“ представиха програмите, проектите и мерките за заетост през 2022 година, както и индикативната годишна работна програма на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2021-2027 г.“. Те изтъкнаха, че ще разпространят резултатите от проект LearnGen сред експертите в Агенцията по заетостта, така че създадените модели да послужат в подкрепа на бенефициентите на оперативната програма.

Представители на Русенската търговско-индустриална камара споделиха своя опит при насърчаването на младежите да участват активно в предприемачеството, устойчивото организационно и регионално развитие, опазването на околната среда и зелената икономика.

Националната конференция беше заключително събитие по проект LearnGen, финансиран от програма „Еразъм+“. Резултатите от проекта ще бъдат използвани в бъдещата дейност на лицензирания Център за професионално обучение на БРТПП, който подпомага фирмите, като им предоставя възможности за повишаване на квалификацията на служителите. Българо-румънската палата работи по още 13 проекта с европейско и национално финансиране в подкрепа на фирмите.

 

Подкрепата на Европейската комисия за създаването на този уебсайт не представлява потвърждение на съдържанието, което отразява вижданията само на авторите и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в сайта информация.
Проект N: 2020-1-BG01-KA202-079064 4
Privacy Policy