• Начало
  • news
  • НОВАТОРСКИ ПОДХОД КЪМ МЕНТОРСКИЯ ПРОЦЕС

НОВАТОРСКИ ПОДХОД КЪМ МЕНТОРСКИЯ ПРОЦЕС

Според препоръка на Европейския съвет относно Европейската рамка за качество и ефективно стажуване един от критериите за условия на труд и учене е този за педагогическата подкрепа.  Този критерий изисква да се определят вътрешно фирмени обучители, които да предоставят насоки на стажуващите. В същата препоръка се казва още, че „учители, обучители и ментори, особено в микро, малки и средни компании, трябва да бъдат подкрепяни за актуализиране на техните умения, знания и компетенции в с цел обучение на стажанти според най-новите методи на преподаване и нуждите на пазара на труда”.

В този контекст Бизнес иновационният център ИНОБРИДЖ (със седалище в Русе) започва да работи по проект „i-Coach: Иновативен инструментариум за внедряване на стажантски програми“, финансиран по програма Еразъм+, който се изпълнява в партньорство с още 6 организации от 5 европейски държави.

Целта е да се създаде новa професионална насоченост: i-Coach експерт, който да поеме ролята за прилагането на стажантски програми в дадена организация. В момента тази роля липсва изцяло или е пренебрегвана от бизнеса, образователните институции и националните политики. Компаниите често нямат опит за провеждане на стажантска програма, а в някои случаи нямат и правилно разбиране за процеса на менторство.

Проектът i-Coach има за цел да се справи с проблемите чрез трансфер на иновативни знания, инструменти и практики, базирани на процесите на учене в работна среда, сътрудничество между заинтересованите страни и използване на ИКТ инструменти.

Следните основни резултати ще бъдат получени в изпълнението на проекта:

  • Създаване на професионалния профил на i-Coach експерта – характеристики, знания, умения, компетенции;
  • Разработване на курс за обучение i-Coach – инструментариум, който ще бъде използван от крайните потребители за обособяването на ролята на i-Coach експерт в тяхната собствена организация;
  • i-Coach модел за сътрудничество – всички резултати от проекта ще бъдат споделени, моделът ще бъде изцяло посветен на увеличаването на привлекателността на професионалното обучение и прилагането на иновации в образователните подходи.

Очаква се i-Coach инструментариумът да се превърне в силно средство за създаване и управление на стажантски програми, както и за подкрепа на служителите при прехода им към тази нова роля в тяхната организация.

Център ИННОБРИДЖ работи в тясно сътрудничество с Българо-румънската търговско-промишлена палата по редица теми в полза на бизнеса. Една от сферите, която е обект на обмяна на информация и опит е работата на БРТПП в областта на менторството между поколенията (проект „ЛърнДжен“) и връзката с трансфера на знания в работна среда (проект i-Coach). Темата е обсъждана на работни срещи между двата екипа, а на една от тези срещи БРТПП направи презентация на обучителната платформа на проект „ЛърнДжен“.

 

 

Подкрепата на Европейската комисия за създаването на този уебсайт не представлява потвърждение на съдържанието, което отразява вижданията само на авторите и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в сайта информация.
Проект N: 2020-1-BG01-KA202-079064 4
Privacy Policy