• Начало
  • news
  • СРЕБЪРНАТА ИКОНОМИКА – ОТГОВОР ЗА БЪДЕЩЕТО?

СРЕБЪРНАТА ИКОНОМИКА – ОТГОВОР ЗА БЪДЕЩЕТО?

Демографските промени в Европа поставят безпрецедентни изисквания

 

Очаква се до 2070 г. 30,3% от населението да бъде на 65 или повече години. Делът на европейците в населението на света намалява – през 1960 г. е бил 12%, а прогнозите показват, че към 2070 г. той ще слезе под 4%.

По информация на ЕВРОСТАТ делът на населението в България на възраст над 65 години ще се увеличи от 17,4% (2010 г.) до 32,7% през 2060 г. В същото време проучванията показват, че  възрастните хора имат по-малък достъп до ИКТ, отколкото по-младите. Особено красноречиво е сравнението с останалите страни членки на ЕС 22%, при средно за ЕС 50% (ICT Survey 2014).

Според информация на американската организация Population Reference Bureau, която цитира данни на ООН (United Nations Population Division, World Population Prospects 2019), от първите 30 страни с най-голям дял застаряващо население в света (% от населението над 65 години) 29 са европейски държави, като България е на седмо място.

Какви са последиците от демографските промени?

Европейското население в трудоспособна възраст намалява, което означава, че за да се поддържа икономическият растеж трябва да се повиши производителността. Системите за здравеопазване и добро благосъстояние трябва да се усъвършенстват, а това ще повиши публичните разходи. Регионите на една и съща държава се различават по степен и скорост на демографските промени, а това носи нови предизвикателства за инвестициите в инфраструктура, достъп до услуги и др.

Затова Съветът на Европейския съюз приканва държавите членки да приложат цифровизацията в областта на здравните и социалните услуги, което ще облекчи достъпа до тях. В същото време има очакване Европейската комисия да насърчи държавите членки към профилактика на хроничните заболявания, насърчаване на здравето и укрепване на дългосрочните политики за активно остаряване.

Сребърната икономика

Прогнозата за демографските тенденции лежи в основата на Стратегията за сребърна икономика (ЕК, 2018). Сребърната икономика се определя като съвкупност от всички икономически дейности, които обслужват нуждите на хора над 50-годишна възраст, свързани с производството, потреблението и търговия на стоки и услуги. Политиките на държавите членки за активно остаряване ще подпомогнат на възрастните хора да работят по-дълго време и в по-добро здраве, да пътуват повече, да си сътрудничат с по-младите си колеги в работна среда и на не последно място – чрез менторство да предават опита си и да учат нови неща. Сребърната икономика създава условия за нови висококвалифицирани технологични работни позиции и преквалификация на хората без умения.

Демографските промени изискват преосмисляне на политиките не само към възрастните хора, но и към всички възрастови групи, така че да се въведе култура на дълголетието, съвместна работа на различни поколения, менторство и обратно менторство. Не на последно място те изискват съвременно мислене от страна на работодателите и всички служители, чрез което работните места да бъдат моделирани по начин, който гарантира по-добри работни резултати.

Подкрепата на Европейската комисия за създаването на този уебсайт не представлява потвърждение на съдържанието, което отразява вижданията само на авторите и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в сайта информация.
Проект N: 2020-1-BG01-KA202-079064 4
Privacy Policy